Македонски (Macedonia)Shqip(Shqiperia)English (United Kingdom)


Центар за човекови права и разрешување конфликти

CENTER FOR HUMAN RIGHTS AND CONFLICT RESOLUTION (CHRCR)

Center for Human Rights and Conflict Resolution (CHRCR) is an NGO that was established with the overall goals of: (1) helping citizens of the Republic of Macedonia take active role in resolving seemingly intractable conflicts rooted in ethnic and other differences; and (2) promoting the concept of human rights and basic freedoms as essential part of global political, juridical and social transformation that is going on in the country. In order to achieve these goals, CHRCR undertakes various activities in three main areas: human rights, conflict resolution and inter-ethnic relations. All activities in the area of inter-ethnic relations have an end aim to transform the perception of cultural/ethnic differences – from anticipating them as a source of competition which inevitably creates tensions and intolerance between different ethnic groups, to accepting them as a potential source of mutual growth through building relations of respect and interdependence.

CHRCR’s activities are based on two assumptions. The first one recognizes that education is a powerful tool that can be used for building bridges or misused for building walls between the ethnic communities. The second one perceives education as the only instrument that can provide systemic changes in people’s attitudes towards cultural/ethnic differences. That is the reason why CHRCR has chosen to work mostly in the field of education, focusing its efforts on developing educational programs for children from preschool to university level, training educators to implement them and writing manuals to support the implementation. Additionally, CHRCR as an organization and/or its experts have had notable experience in designing and conducting research projects and very often have provided consultations and expertise on inter-ethnic relations to local and international institutions.

CHRCR is not an association of activists, or an NGO that implements ready made programs or hires professionals to implement programs. It is rather an expert organization with expertise that has been gained through continues creation and implementation of various activities aimed at improvement of interethnic relations in the Republic of Macedonia. Many of them have already been officionalized within the education system and/or served as examples of best practeces nationawide.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Товарот на минатото: Наставата во Македонија 1944-1991

Во организација на Центарот за човекови права и разрешување конфликти и со поддршка на Универзитетот Колумбија од Њујорк, група историчари од Институтот за национална историја и од Институтот за духовно и културно наследство на Албанците, под раководство на проф. д-р Ирена Стефоска и проф. д-р Виолета Петроска-Бешка, подготвија:

· курикулум за темата “Македонија како република во социјалистичка Југославија” наменет за наставата по историја за 9то одделение и

· модел лекција под наслов Скопскиот катастрофален земјотрес во 1963, како дел од курикулумот за претходно наведената тема.

Целта на проектот беше не само да придонесе за видливоста на екс-југословенско минато кое се маргинализира во наставата по историја и во јавниот дискурс, туку и да понуди и промовира современ мултиперспективен пристап кој поттикнува на учење со критичко мислење, наспроти постојниот традиционален етноцентричен пристап кој се сведува на учење базирано исклучиво на помнење.


Barra e së kaluarës: Mësimi në Maqedoni 1944-1991

Në organizim të Qendrës për të drejtat e njeriut dhe zgjidhje te konflikteve me përkrahje nga Universiteti Kolumbia nga New York , grupi  historian nga Instituti për histori nacionale dhe Instituti për trashëgimi kulturore dhe shpirtërore të shqiptarëve, të udhëhequr nga Prof. D-r Irena Stefkovska dhe Prof. D-r Violeta Petroska-Beshka. përgatitën:

· kurrikulum për temën Мaqedonia si republikë në Jugosllavinë socialistededikuar për lëndën e historisë për klasën e nëntë, dhe

· model i mësimit me titull “Tërmeti katastrofal i Shkupit më 1963, si pjesë e kurrikulumit të temës së sipërpërmendur

Qëllimi i projektit ishte jo vetëm të kontribuon në dukshmërinë e të kaluarës ish-jugosllave e cila margjinalizohet në mësimin e historisë por edhe të promovon koncept miltiperspektivë  bashkëkohor i  cili inkurajon mësim me mendim kritik përkundër qasjes tradicionale etnocentrike i cili bazohet në mësim përmendësh të përmbajtjes.    


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ИЗБРАНИ СЕ МОДЕЛ УЧИЛИШТАТА ВО РАМКИТЕ НА ТРЕТАТА КОМПОНЕНТА НА ПРОЕКТОТ НА УСАИД ЗА МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА


Повеќе информации на следниве линкови:

Македонски

Shqip

English

Објава на повик за избор на модел училишта во рамките на Проектот за меѓуетничка интеграција во образованиетоПроектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието реализиран од Македонскиот центар за граѓанско образование во соработка со Центарот за човекови права и разрешување конфликти објавува повик за избор на модел училишта во рамките на компонентата Модел училишта.

Линк за повеќе информации

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА

Ве известуваме дека изборот на модел училишта во рамките на третата компонента на проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието се продолжува и истиот ќе биде направен при крај на следната недела (21.06.2012).

Благодариме на разбирањето.

Со почит,

ЦХРЦР


CHRCR - Центар за човекови права и разрешување конфликти

Центарот за Човекови права и Разрешување Конфликти е организација која примарно се бави со истражувања и едукација, базирани на следниве основни цели:

 • Да им помогне на граѓаните на Република Македонија да заземат активна улога во разрешувањето на навидум нерешливите конфликти, вкоренети во етничките и други разлики; и
 • Промовирање на концептот на човековите права и базичните слободи, како суштински дел од политичката, судската и општествената трансформација која се одвива во државата.

Постигнивањето на основните цели, е базирано на превземање на различни активности во рамките на трите клучни области:

Човекови права, насочени кон:

 • Дисеминација на знаења од областа на човековите права и слободи - преку подигање на свеста за своите и туѓите права и создавање на услови за активна заштита на своите и туѓите права, со примена на демократските механизми и владеењето на правото;
 • Развој и адаптирање на концептот, со цел да се имплементира на што е можно пошироко ниво во македонската реалност; и
 • Трансформирање на постоечкото разбирање за човековите права - од нивно согледување како примарно колективни, до нивно прифаќање како базично индивидуални.

Разрешување на конфликти, насочено кон:

 • Промена на пристапот на луѓето кон конфликтите - од гледање на конфликтот како на перманентна деструктивна битка меѓу инкопатибибилни интереси, до негово согледување како можност за заеднички развој и подобрување на односите, кои покрај интереси, содржат и потреби, чувства и вредности; и
 • Воведување на техники за конструктивно и мирољубиво разрешување на интерперсоналните и интергрупните конфликти, засновано на културна модификација на постоечките модели на заедничко преговарање и медијација.

Интеретнички односи, насочени кон:

 • Развивање на почитувањето на културните/етничките разлики - од нивно предвидување како извор на конкуренција, која неизбежно создава тензии помеѓу различните етнички групи, до нивно прифаќање како потенцијален извор за заеднички развој; и
 • Поттикнување и спроведување на интегративниот процес на живеење во мултикултурно општество, каде „мултикултурно“ би имало значење на „интеркултурно“ - различни култури кои живеат заедно во рамките на една територија, притоа одржувајќи отворени односи на меѓусебно признавање, интеракција и меѓузависност.

Активностите на Центарот се концентрирани на шест поголеми области:

 • Развивање на едукативни програми;
 • Спроведување на обука за едукатори и други учесници;
 • Организирање и помагање на дијалози и тркалезни маси;
 • Дизајнирање и спроведување на истражувачки проекти;
 • Пишување и објавување на книги, прирачници, брошури, статии;
 • Давање консултации и експертиза на локални и меѓународни организации.